Home » Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van onderhavige website is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer.

ABT B.V. streeft ernaar op deze website juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Hoewel ABT B.V. deze informatie met de uiterste zorgvuldigheid heeft samengesteld, staat ABT B.V. niet in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

Aan de informatie genoemd op de website kunnen geen rechten worden ontleend. ABT B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de website en/of de website, het vertrouwen op en/of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, alsmede alle schade voortvloeiende uit het functioneren van de website.

ABT B.V. is voorts niet aansprakelijk voor de toegang tot en/of de informatie op enige website die is verbonden en/of gelinkt van of naar deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op andere uitingsvormen van ABT B.V. berusten uitsluitend bij ABT B.V. De informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de informatie op welke wijze dan ook te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABT B.V.

Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op e-mailberichten vanuit ABT B.V. De informatie die is opgenomen in e-mails van ABT B.V. kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).