Home » Projecten » Dijkversterking stad Tiel

Dijkversterking stad Tiel

Een puzzel van palen, ankers en krachten! Zo kun je de damwandconstructie van deeltraject 3B (DT3B) bij Stad Tiel beschrijven. Om de stad Tiel beter te beschermen tegen hoog water wordt de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal (constructief) versterkt. In opdracht van FPH Ploegmakers werkte ABT de engineering van het project Dijkversterking stad Tiel uit tot een uitvoeringsontwerp.
Opdrachtgever FPH Ploegmakers, voor Waterschap Rivierenland
Doorlooptijd 2022 – 2024
Markt Waterveiligheid
Team
In samenwerking met FPH Ploegmakers B.V.
Locatie Tiel
Projectomvang 2,6 km
Expertises
DCIM101MEDIADJI_0524.JPG

Dijkversterking stad Tiel vraagt om innovatieve engineering

De dijkversterking bestaat uit een combinatie van coupures, damwanden, grondwerk en een filtertechniek. Een opdracht waarin de brede ervaring van ABT met dijkversterkingen goed van pas komt. Collega’s van de disciplines geotechniek en infra ontwikkelden samen een integraal en uitvoerbaar ontwerp.

CSM-wanden beschermen de historie

In dit project worden op diverse momenten en locaties nieuwe toepassingen ingezet. Zo zijn er CSM-wanden toegepast in de primaire waterkeringen ter hoogte van het historische pand van Grand Café Bellevue. Deze techniek wordt niet vaak gebruikt. CSM staat voor ‘Cutter Soil Mixing’, dit houdt in dat de grond vermengd wordt met een cementmengsel. In dit mengsel worden stalenprofielen, die zorgen voor de sterkte van de wand, op hoogte afgehangen. In tegenstelling tot het installeren van gewone damwanden veroorzaakt deze techniek geen trillingen. Ideaal bij een historische locatie. Er ging hoogwaardig rekenwerk en afstemming met FPH Ploegmakers, onderaannemer Bodembouw en opdracht WSRL aan vooraf om tot een optimaal resultaat te komen.

Uitdagende damwandconstructie

Ook is er sprake van de inzet van een bijzonder damwandconstructie. Deze is met een dubbele rij groutankers verankerd in de grond. Deze ankers voorkomen dat de damwand te veel voorover kan hellen als gevolg van het niveauverschil in het maaiveld aan weerszijden van de damwand. Om de geconcentreerde krachten uit de ankers te verdelen over de lengte van de damwand is een zogeheten gordingconstructie toegepast, bestaande uit twee boven elkaar gelegen gordingen. Deze zijn gemodelleerd en doorgerekend in een 3D-rekenmodel om het evenwicht, de vervormingen en de krachten in de gordingconstructie te kunnen controleren. Daarnaast zijn diverse detailberekeningen gemaakt voor de verbindingen tussen de groutankers, gordingen en de damwanden.

Extra uitdaging betrof het nog te realiseren appartementencomplex. Daarom zijn eerst de funderingspalen aangebracht en ingemeten om alvorens op basis van de as-built positie van de damwand de definitieve ankers te maken.

De haakse hoek in de damwandconstructie in combinatie met de grote grondkerende hoogte van >10 meter zorgde voor een extra constructieve uitdaging bij dit traject. Om te voorkomen dat de trekankers elkaar zouden kruisen, zijn er zes zogeheten legankers geplaatst die horizontaal de hoek oversteken.

Anti-piping constructie

In het dijktraject bij het Amsterdam-Rijnkanaal bevindt zich ook nog een special. Op dit traject is namelijk een innovatieve filtertechniek, te weten de grofzandbarrière, aangebracht om piping tegen te gaan. Bij piping stroomt er water onder de dijk door dat zand meeneemt en daarmee de dijk verzwakt. Wanneer de stroom groter wordt, kan de dijk zelfs bezwijken. Eén van de oplossingen hiertegen is de grofzandbarrière. Hierdoor stopt de vorming van het erosiekanaal bij de barrière. Het grondwater kan erdoorheen, maar het fijne zand wordt tegengehouden.

Coupures

De coupures in dit project bestaan uit nieuwe en gerenoveerde betonnen of metselwerk-constructies die een opening in de dijk realiseren waardoor zowel het langzaam verkeer als snelverkeer de dijk gelijkvloers kunnen kruisen. De bestaande coupures (van zowel metselwerk als beton) zijn hierbij voorzien van een nieuwe betonnen vloerbalk en aan de bovenzijde op de wanden voorzien van ingestorte ankerplaten voor de bevestiging van de tijdelijke dwarsplanken bij hoogwater. Zo zijn ook deze coupures weer hoog genoeg voor het verwachte hogere waterpeil in de toekomst. De nieuwe coupures zijn volledig van beton en direct op de juiste hoogte uitgevoerd.

Bij hoogwater worden de openingen van deze coupures met grote op elkaar gestapelde dwarsplanken dichtgezet, zodat de achterliggende stad beschermd is tegen het hoge water. Daarna kunnen de planken weer worden verwijderd en kan het verkeer weer door de opening heen rijden.

Stand van zaken

Het project wordt afgerond in 2024; het laatste betonwerk aan de coupures vindt deze zomer plaats. De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Foto’s: © HWBP

Dijkversterking Heel en Beesel - bentonietmatten

Dijkversterking Heel en Beesel

Dijkversterking Heel en Beesel

ABT is één van de toonaangevende ingenieursbureaus als het gaat om constructief versterkte dijken. Bij de dijkversterking van Heel en Beesel worden er heave- en stabiliteitsschermen ingezet om de dijk te versterken voor de komende 50 jaar.

Dijkversterking Sterke Lekdijk

Dijkversterking Sterke Lekdijk

De noordelijke Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland die een groot deel van Midden- en West-Nederland beschermt. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven.

Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke

Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke

De noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren versterkt. ABT is samen met aannemer Mourik Infra betrokken bij deeltrajecten Salmsteke en Salmsteke-Schoonhoven. ABT richt zich bij deelproject Salmsteke met name op de doorontwikkeling van het Prolock Filterscherm als innovatieve verticale pipingoplossing én op het ontwerp van de constructieve dijkversterking.

Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke – Schoonhoven

Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke – Schoonhoven

Samen met Mourik en RPS werkt ABT aan dit deelproject. Daar waar de planuitwerkingsfase van deelproject Salmsteke - als eerste van de zes deelprojecten - al een rijdende trein was toen we na gunning instapten, doorlopen we bij deelproject Salmsteke – Schoonhovenseveer de planuitwerkingsfase in zijn geheel.